Rumpum

Rumpum Advertisement

कथा

कथा

राजा पुनियानी

एक दिन
कथाले कथालाई कथाको कथा
सोध्दै थिएछ

कथाले कथाको बिँडी फुक्दै
कथाको कुममा हात राख्यो

कथाले कथालाई भन्यो–

कुनै कथा – कथिन्छ
कुनै कथा – भनिन्छ
कुनै कथा – हेरिन्छ
कुनै कथा – सुनिन्छ
कुनै कथा – जोडिन्छ
कुनै कथा – पकाइन्छ
कुनै कथा – जलाइन्छ
कुनै कथा – छोपिन्छ

कथाको सत्य के भने
एक दिन सबै कथा – सकिन्छ ।