Rumpum

Rumpum Advertisement

चिनियाँ राष्ट्रपति र नेकपा नेताबीच भेटवार्ता

चिनियाँ राष्ट्रपति र नेकपा नेताबीच भेटवार्ता

काठमाडौं २६ असोज । दुई दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुसँग भेटघाट गरेका छन् । आइतबार बिहान होटल सोल्टीमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूबीच भेटवार्ता भएको हो ।

भेटबार्ताकालागि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित नेकपाका सचिवालय सदस्यहरू पुगेका थिए । संयुक्त छलफल पछि सिले प्रचण्डसँग छुट्टै बार्ता गरेका थिए ।

/fi6«klt ;L;Fu g]skfsf g]tfx?
sf7df8f}F, @^ c;f]h -/f;;_
lrlgofF /fi6«klt ;L lrglkmª;Fu cfOtaf/ xf]6n ;f]N6Ldf g]kfn sDo’lgi6 kf6L{sf zLif{ g]tfx? e]6jftf{ ug'{x’Fb} . /fi6«klt ;L g]kfnsf] b’O{ lbg] /fhsLo e|d0fsf l;nl;nfdf zlgaf/ sf7df8f}Fdf cfpg’ePsf] xf] . t:jL/ M k|bLk/fh jGt

भेटका क्रममा दुई पार्टी र देशको सम्बन्धबारे छलफल भएको बताइएको छ । सी नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि शनिबार नेपाल आएका हुन् । दुई दिने भ्रमण पूरा गरी सि आइतबार दिउँसो १ बजे चीन फर्कनेछन् ।